Erbjuder

FORUMSPEL & FORUMTEATER

ALLA ÅLDRAR

Har du en grupp, skolklass, förening, företag eller organisation som behöver synliggöra varandras åsikter? Är olikhet viktigt för din arbetsgrupps framgång? Har ni konflikter som inte kommer upp till ytan? Forumspel och forumteater är en metod att arbeta med konflikter på ett strukturerat sätt. Varvat med lättsamma övningar bygger vi upp relationen i gruppen så att det blir möjligt att bättre lyssna och förstå varandras olikheter.


Värderingsövningar handlar om att fundera och visa sina åsikter för de andra deltagarna. Frågorna saknar rätt eller fel svar. Värderingsövningar gör deltagarna medvetna om sina val, tankar och känslor. De prövar sina attityder, bearbetar värderingar och testar samstämmigheten mellan ord och handling. Eftersom övningarna görs i grupp blir deltagarna även medvetna om andras val, tankar och känslor.


Forumspel och forumteater handlar om att träna sig för olika utmaningar i verkligheten. Scener med ett specifikt problem spelas upp där någon eller några blir orättvist behandlade och spelet slutar mitt i ett elände, t ex en person blir förtryckt. Därefter vänder sig skådespelarna till publiken för att be om hjälp. En överenskommelse görs med publiken om vem som är orättvist behandlad och vem som är medlöpare. Därefter spelas handlingen upp på exakt samma sätt igen, men med den skillnaden att publiken får säga ”STOPP”. Därefter föreslår åskådaren andra handlingsalternativ eller ingriper själv för att pröva sina förslag gentemot de improviserande skådespelarna. Engagemanget bygger på att publiken identifierar sig med huvudrollen – den orättvist behandlade – eftersom handlingen liknar deras verklighet. När åskådaren väljer att ingripa i handlingen förvandlas hon från passiv varelse till aktiv medskapare – får huvudrollen i sitt eget liv!


Olika insatser

 • Förarbete & efterarbete: I förarbetet förbereds eleverna genom olika värderingsövningar kopplat till de teman som är aktuella på just din skola och som forumteatern kommer att spela nästföljande tillfälle.

Efter föreställningen, det tredje tillfället, får eleverna möjlighet att bearbeta sina upplevelser från forumteatern genom olika övningar, samtal och skapande av egna situationer.

 • Egna forumspel. Deltagarna gestaltar egna forumspel. Jag inleder med värderingsövningar med teman som är aktuella för deltagarna. Därefter lotsas de in i gestaltningsövningar, vilka leder till skapandet av egna forumspel i mindre grupper. Dessa spelas upp för de övriga grupperna, vilka kan gripa in i och försöka förändra handlingen till den förtrycktes fördel.
 • Forumteater. Forumteatern gestaltas av professionella skådespelare. Planering tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa underlag för ett engagerande forumspel för deltagarna. Se ”Föreställningar”.


DRAMAPEDAGOGIK

BARN OCH UNGDOM

I dramapedagogik står handlingen i centrum. Att använda drama i undervisningen innebär fokus på elevens sociala och kreativa utveckling. I dramaövningar, rollspel, improvisationer och teater utvecklar deltagarna dels sin fantasi och förmåga att uttrycka sig, dels sin förmåga att kommunicera, ta ställning och att samarbeta med andra. Detta är möjligt eftersom allt dramapedagogiskt arbete sker i grupp.


Olika insatser

Det är avgörande att målgruppen får arbeta med ett upplägg och innehåll som engagerar. I dialog med uppdragsgivaren skräddarsyr jag genomförandet utifrån följande insatser:

 • Trygghetsövningar. För att våga gestalta och uttrycka sig i grupp behöver man känna sig trygg.
 • Lek. I leken har deltagarna roligt, spänningar släpps och energin får komma ut. Regler skapar trygghet.
 • Sinnesövningar. I gestaltning är hela kroppen involverad. Deltagarna lär sig lyssna till sin kropp och signaler från sina sinnen är en del av att uttrycka sig inför andra.
 • Totaldrama. Deltagarna improviserar fram en saga tillsammans utifrån det som händer i stunden.
 • Sagolik sagolek. Ledaren berättar en saga och deltagarna leker och agerar samtidigt, prövar olika roller, uttrycker känslor, får förståelse för sagans uppbyggnad och lär sig att känna tillit till sin egen förmåga.
 • Tema. Att arbeta med tema skapar en kontinuitet i de varierande övningar som bjuds gruppen. Syftet med övningar känns igen och fördjupar de återkommande samtalsrundorna efteråt. Åldersgruppen styr valet av övningar. Olika teman kan vara: Självkänsla, mobbning, utanförskap, vänskap, respekt, identitet, språk, kulturer, kärlek, våga, rädslor …
 • Improvisation. I lekfulla övningar tränar deltagarna sin förmåga till spontanitet, att lita på sin egen och andras kreativitet, att inte stoppa sina impulser och låta berättelsen få liv.
 • Att uppträda inför andra. Här får deltagarna på olika sätt träna och experimentera sin förmåga att uppträda inför andra och lyssna på andra, t ex berätta, presentera, visa en staty eller spela en scen.
 • Gestaltning. Deltagarna tränar gestaltning i allt från enkla scener till hela pjäser. I gestaltning ingår manus, rolltolkning, improvisation, uppspel, scenografi, smink, kostym, koreografi, ljud och musik och ljussättning.
 • Värderingsövningar och forumspel. I värderingsövningar får deltagarna möjlighet att ta ställning till påståenden. Den strikta formen innebär att alla blir lyssnade på - sina kamraters val, tankar och känslor. Forumspelet är nästa steg där deltagarna prövar sina åsikter i handling. Se vidare ovan: ”Forumspel & forumteater”.


FORTBILDNING

PEDAGOGER OCH LÄRARE

Vill du få kunskap och träna på att leda olika lekar, rollspel och dramaövningar? Eller vill du observera mig när jag genomför drama, lek, teater, värderingsövningar i din barn/elevgrupp? Behöver du handledning i hur du kan genomföra drama i din egen verksamhet?


Utmaningen i att leda barn/elevgrupp är inte själva övningarna utan förhållningssättet och synsättet till de jag leder. Det handlar om lyhördhet för olika barns behov, variation i energi, vara i kontakt med sig själv och situationen, sätta gränser och locka till deltagande. Detta går att öva sig i!


Olika insatser

 • Jag leder din elevgrupp eller förskolegrupp i drama utifrån ett tema, t ex kommunikation, att använda kroppen, dramatisera tillsammans, dockteater eller rollspel.
 • Vi leder tillsammans. Ett gemensamt projekt där vi planerar, genomför och reflekterar och utvärderar efteråt.
 • Handledning. Jag leder en elevgrupp. Personalen observerar. Vi reflekterar efteråt och var och en i personalen genomför samma övningar i sin egen barngrupp. I handledningsformen samarbetar jag med en leg. psykolog. Processen upprepas ett antal gånger.


BERÄTTANDE

LÄRARE OCH ANDRA VUXNA

Vill du bli en mer fängslande berättare? Det finns en guldgruva med berättelser, sägner och myter som väntar på att bli berättade. Kanske har du en egen historia? Det muntliga berättandet har varit en naturlig kommunikationsform för människan genom årtusenden. Trots den samtida konkurrerande digitala kommunikationen ser jag gång på gång hur barn och vuxna stannar upp och lyssnar på en bra historia. Genom att träna olika tekniker, lära sig olika minnesstrategier och våga improvisera lär vi oss att bli bättre berättare. Viktigast är att locka fram viljan att förmedla och tro på att ”jag kan”!


Olika insatser

 • Lärare. Fortbildning för lärare som vill träna sig i berättarkonsten.
 • Bibliotekarier. Fortbildning för lärare som vill träna sig i berättarkonsten.
 • Skådespelare. En utbildning för skådespelare att transformera manus och litteratur till en muntlig berättarform.
 • Fängelseinterner tränar sig att berätta en saga för sitt barn – egen eller ur en bok. Därefter spelas det in och lämnas till barnet. Projektet har pågått sedan 2013 och heter ”Godnattsagor inifrån”.


Film: Utbildningsradion "Godnattsagor inifrån"


LEDARSKAP

TRÄNING I LEDARSKAP GENOM IMPROVISATION OCH ROLLSPEL

Vill du träna dig i att leda andra i utmanande situationer? Vill du öka kommunikation, aktivitet och ansvar hos din personal? På ett lockande och trovärdigt sätt? Jag arbetar utifrån ett upplevelsebaserat lärande där både knopp och kropp är lika betydelsefulla. Som ledare är hela kroppen viktig eftersom kollegor och personal främst tror på vad ledaren gör, inte vad hen verbaliserar eller förmedlar via skrift. Gruppdeltagarna, alla med ledaransvar, får genom lek, improvisation och rollspel/forumspel möjlighet att gestalta och pröva nya handlingar – en experimentverkstad för verkligheten. För detta krävs mod och tillit vilket uppnås genom lek, övningar och reflektion.


När du vågar vara närvarande, i kontakt med dig själv och situationen, stärks relationen till dina medmänniskor. I takt med att relationen blir starkare blir modet och friheten större att undersöka utmaningar tillsammans.


Ett relationellt perspektiv genomsyrar genomförandet. Detta innebär att individen inte ses som ensam utan alltid ingår och samskapar med omvärlden. Jag arbetar tillsammans med en kollega som är utbildad organisationspsykolog och gestaltpsykoterapeut.


TROVÄRDIG ROLL SOM PATIENT

CLINICUMS STUDENTER OCH PERSONAL

Medicinska fakulteten på Linköpings Universitet har kontinuerliga utbildningsinslag där studenter och personal får träna sin förmåga i simulerade ”verkliga” situationer. Skådespelande ”patienter” tränas att improvisera olika typer av hälsotillstånd utifrån olika livshistorier och nuvarande situation. Genom olika övningar och lek tränar vi:

 • Spontanitet
 • Improvisation
 • Rollspel
 • Teatergestaltning

Vi träffas flera gånger för denna träning där vi också får tillfälle att utbyta idéer, undersöka dilemman, erfarenheter och få mer inspiration för fortsatt agerande som simulerande patienter.


Länk: http://www.clinicum.se/


VÅRDA MIN KROPP

BARN OCH UNGDOM INOM HÄLSO-OCH SJUKVÅRD

Att leva med fetma, ätstörningar och diabetes innebär ofta att man har en speciell relation till sin kropp och hälsa. Symtomen, som kan ha såväl ärftlig som psykologisk grund, visar sig genom kroppen och den psykiska hälsan. Att träffa andra i grupp som har en liknande situation är en av flera vägar att se sig själv, lyssna på andra och lära sig att våga förändra sin situation. Genom övningar, lek och reflektion arbetar vi med teman såsom:


 • Hur stöttar vi varandra?
 • Hur kan jag bemöta kompisar?
 • Hur kan jag bemöta mina föräldrar?
 • Vad känner jag?
 • Hur stöttar jag, som förälder, mitt barn/ungdom?PERSONLIG UTVECKLING

ARBETSSÖKANDE OCH LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA

Många av våra svårigheter märks när vi är tillsammans med andra. Det är också där, i relationer till andra, som vi kan läka och träna upp våra förmågor att hantera livets utmaningar.


Vill du jobba med din personliga utveckling tillsammans med andra? Behöver du stärka ditt självförtroende? Under dramapedagogisk ledning träffas vi i grupp för att träna oss att stå upp för oss själva, lyssna och berätta för andra. Att träffa andra i liknande situation kan vara ett steg mot att minska sin ensamhet och öka sin tro på förändring. Med hjälp av övningar, lekar och reflektion undersöker vi vad var och en vill och drömmer om. Vi prövar olika handlingar, låter kroppen få berätta vad den behöver och vill. Deltagaren väljer hur den vill delta i olika övningar. Se vidare ovan: ”Dramapedagogik” och ”Forumspel och forumteater”.

Är du intresserad av teater? Behöver du en teaterpedagog eller teaterregissör till ett skolprojekt? Jag har lett teatergrupper för olika åldrar sedan 1995. Utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv ser jag att arbetsprocessen och det slutliga teaterframträdandet är lika viktiga. Det är viktigt att alla blir sedda, får lagom utmaningar och känner att det är roligt och spännande att få vara med och skapa tillsammans. Att få spela en pjäs som är engagerande för gruppens vardagssituation, t ex utanförskap eller drömmar, är avgörande för att våga utmana sig, nå framgång och ha roligt på vägen!


I Förskolegrupper arbetar vi med mindre pjäser, t ex sagor. Med dramapedagogiska verktyg (Se ovan: Dramapedagogik”) bygger vi upp trygghet i gruppen, tränar gestaltning för att avslutningsvis spela upp för publik.


I takt med ökad ålder på deltagarna, från Barn- och ungdomsgrupper till Gymnasieelever, blir utmaningarna större. Pjäserna och rolltolkningarna blir mer komplexa och ansvaret på den enskilda individen blir större. På den högre nivån breddar vi repertoaren med olika teaterformer såsom mask och clown.


Personer med funktionsnedsättning. Jag har sedan 2000 varit ledare för ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Gruppen heter TeaterNjutarna och har spelat många pjäser genom åren, t ex Trollkarlen från OZ, Det våras för Astrid, Into the djungelsaga, Hamlet, Romeo & Julia, Stormen, Den snåle, Hotellet Det Ruttna Äpplet, I skuggan av dig och just nu våren 2017, Vid floden Styx.. Gruppens måtto, uttryckt av en av deltagarna, är:


"Att alla ska få göra något efter sin egen förutsättning och få vara med oavsett vilken funktionsnedsättning man har. Gruppen är som ett pussel alla bitar är ett måste för att det ska fungera".


Vill du vara med?

Kontakta: Gunilla Persson på Vård och Omsorgskontoret 011-153777 eller e-posta vanilla@skaparanda.se


Film: "Grim fatale Noir "

Dokumentärfilm: "Behind the scenes"TEATERPEDAGOGIK

BARN, UNGDOM OCH VUXNA

Adress                                         Kontakt                                         Organisationsnr

Envigsvägen 42A                        076-290 09 28                                556841-0665

602 38 Norrköping                     vanilla@skaparanda.se                F-skatt